مرکز تحقیقات جراحی های لاپاراسکوپی(درون بین) دانشگاه علوم پزشکی ایران