ساعت کاری

شنبه
8.00 - 13.00
یکشنبه
8.00 - 13.00
دوشنبه
8.00 - 13.00
سه شنبه
8.00 - 13.00
چهارشنبه
8.00 - 13.00
پنج شنبه
8.00 - 12.00
آخرین اخبار
  • اخبار فوری
    21 آبان 1399
    عمل های چاقی و غیر چاقی کلینیک چاقی در حال...

آشنایی با مراحل کاری کلینیک

Hello, world!

تشکیل پرونده کاغذی و الکترونیک و ویزیت توسط پزشک عمومی کلینیک و ...
بیشتر

ویزیت مجدد توسط پزشک عمومی ، تغذیه ، روانشناس و ...
بیشتر

الف : در صورتیکه کاندید روشهای غیر جراحی هستید ... ب : در صورتیکه کاندید جراحی هستید ...
بیشتر

در این مرحله مراجعات بعد از عمل برای بیمارانی که عمل شده اند و ...
بیشتر

آشنایی با مراحل کاری کلینیک

4
3
2
1
مرحله چهار
در این مرحله مراجعات بعد از عمل برای بیمارانی که عمل شده اند و ...
مرحله سه
الف : در صورتیکه کاندید روشهای غیر جراحی هستید ...
ب : در صورتیکه کاندید جراحی هستید ...
مرحله دو
ویزیت مجدد توسط پزشک عمومی ، تغذیه ، روانشناس و ...
مرحله یک
تشکیل پرونده کاغذی و الکترونیک و ویزیت توسط پزشک عمومی کلینیک و ...
محاسبه BMI