دسته بندی ها: توصیه های پزشکی

توصیه های روانپزشکی

ارزیابی روانپزشکی یکی از اقداماتی است که در...

توصیه های پزشکان تغذیه

رعایت برنامه غذایی مناسب و پایبندی به اصول...

توصیه های روانشناسان

چاقی اگرچه یک بیماری محسوب می شود ولی از نگاه...

توصیه های پزشکی ورزشی

یکی از پایه های کاهش وزن با هر روشی ، فعالیت...

توصیه های پزشک عمومی

درمانگاه general   : در درمانگاه...