21 مهر 1399

درمانگاه دیابت

یکی از مهمترین عوارض چاقی ، دیابت تیپ 2 است که جراحی چاقی اثر شگفت انگیزی روی کنترل قند دارد . جهت خدمات بهتر و ویژه افراد دیابتی ، رمانگاه دیابت و جراحی چاقی اختصاص داده شده است .

روز و ساعت درمانگاه دیابت :

فعلا فعال نمی باشد