21 مهر 1399

توصیه های روانشناسان

چاقی اگرچه یک بیماری محسوب می شود ولی از نگاه روان درمانگران ، تنها مجموعه ای از رفتارهای خوردن اشتباه است که عموما به جای تغییر آنها ، درگیر عذاب وجدان انجامشان می شویم . تلاش مادر رواندرمانی چاقی آن است تا به شما کمک کنیم این رفتارهای اشتباه را بشناسید جایگاه و اثر آنها را در زندگی روزمره خود پیدا کنید و بعد آرام آرام از آنها فاصله بگیرید . بی شک کنار گذاشتن عادت های اشتباه ، دستاوردهایی بیش از کاهش وزن برای شما خواهد داشت که افزایش عزت نفس ، بهبود روابط بین فردی و تغییر سبک زندگی از آن جمله است .

علم روانشناسی امروزه با دستانی پر از ابرازهای شناختی و مهارتهای رفتاری در خدمت ماست تا نیمه باقی مانده ی عمرمان را با ظاهری متناسب ، ذهنی آزاد و روانی سالم رقم بزنیم .

در تمام دنیا ، روانشناس قبل و بعد از عمل جراحی چاقی شما را جهت اصلاح سبک زندگی و پذیرش تغییرات ناشی از عمل جراحی و اصلاح سبک زندگی ، همراهی می کند .